Ngày 08-07-2019

 1. Giới thiệu chung
  Tên đơn vị

Tiếng Việt:Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA

Tiếng Anh:Research and DevelopmentCentre of VPPA

Viết tắt:    RDCentre of VPPA

 1. Overview

Name: Research and DevelopmentCentre of VPPA

For short: RDCentre of VPPA

– Lịch sử hình thành: 

Ngày 11/9/2018, Quyết định thành lập số 73/2018/QĐ-VPPA,Ban chấp hành Hiệp hội;

Ngày 05/10/2018, Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1980, Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ngày 09/10/2018, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, Bộ Công An.

Ngày 12/10/2018,Thông báo mã số thuế số 0108471847,Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Our Background: Established on September 11, 2018 by Executive Committee of Vietnam Pulp and Paper Association at Decision No. 73/2018/QĐ-VPPA;

Certificates of scientific and technological activitiesregistration No. A-1980 issued by Ministry of Science and Technology dated October 5, 2018;

Certificate of seal impression registration issued by Ministry of Public Security dated October 9, 2018;

Certificate of Tax registration with the Tax indentification No. 0108471847 issued by Hanoi Authority for Planning and Investment dated October 12, 2018.

– Lĩnh vực hoạt động – Our services

a. Khoa học công nghệ: 

Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứuvà chuyển giao khoa học công nghệ ngành giấy và các lĩnh vực liên quan;

Xây dựng chiến lược, định mức kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành giấy và các lĩnh vực liên quan;

Hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, trình độ nhân sự ngành giấy và các lĩnh vực liên quan.

 Science and technology: 

Implementing projects, tasks, research topics, technology and science transfer in paper industry and related fields;

Developing strategies, economic-technical norms, standards, technical standards for paper industry and related fields;

Supporting, training to improve skills, qualifications of the of the employees in paper industry and related fields.

b. Dịch vụ tư vấn đầu tư: 

Nghiên cứu thị trường, lựa chọn vị trí,xin cấp phép và chủ trương đầu tưdự án;

Hỗ trợ quản lý dự án;

Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật,….;

Thiết kế, thẩm trathiết kế công nghệ, điện, xây dựng và hệ thống phụ trợ,…..;

Lập, thẩm tra dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế dự án,hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình, dự án;

Lập, thẩm trakế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu;đánh giá hồ sơ dự thầu,thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,…;

Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị;

Chạy thử, dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.

Investment consultancy:

Market research, location selection, licensing and project investment guidelines;

Project management support services;

Formulation and appraisal of pre-feasibility study reports, feasibility study reports, and technical and economic reports;

Design and design appraisal of technology, electricity, construction and auxiliary systems, etc.

Formulation and appraisal of cost estimate, total cost esimate, total investment amounts, project economic efficiency, project and construction payment and settlement;

Formulation and appraisal of selection of contractors plan; Bidding dossier; Bid dossier evaluation;appraisal of selection of contractors results, etc.

Construction, equipment installation supervision services;

Commissioning, operation, refurbishment and maintenance services;

c. Truyền thông, xúc tiến thương mại 

Thiết kế, quản lý hoạt động website Hiệp hội.

Tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, hội nghị, hội thảo, đoàn ra, đoàn vào, diễn đàn, hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại,….;

Xuất bản Bản tin, Tạp chí ngành giấy;

Sản xuất, kinh doanh, xuất – nhập khẩu các sản phẩm giấy, bột giấy, vật tư, hóa chất, máy móc thiết bị ngành giấy và hàng hóa liên quan.

Communication and trade promotion

Design and management of VPPA website;

Organization an implementation of social programs, conferences, workshops, forums, exhibitions, etc.

Publication of Paper Industry Magazine and News;

Manufacturing, trading, exporting – importing pulp and paper production, materials, chemicals, machinery in paper industry and related goods.

2. Sứ mệnh tầm nhìn – Our mission and vision

Sứ mệnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành giấy Việt Nam phát triển bền vững.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị tư vấnđầu tư hàng đầu ngành giấyViệt Nam.

Our mission: Accompanying enterprises to promote the sustainable development of Vietnam paper industry.

Our vision: To be recognized as the leading science and technology organization as well as leading investment consultancy unit in Vietnam paper industry.

3. Nhân sự Trung tâm: 

Organization structure: 

4. Nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ: 

Trung tâm đã được Bộ Công Thương giao thực hiện các nhiệm vụ, đề tài:

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp giấy Việt Nam.

Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tích hợp cổng thông tin điện tử ngành giấy Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương Việt Nam và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nghiên cứu các giải pháp về quản lý và sử dụng giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho ngành công nghiệp giấy Việt Nam

Science and technology research projects:

R&D Centre of VPPA has been assigned by the Ministry of Industry and Trade to perform the following projects:

Vietnam paper industry development strategy to 2030, vision to 2045.

Theoretical and practical basis research for enterprises to apply science and technology in the process of restructuring Vietnam paper industry.

Integrated database web portal construction research of Vietnam paper industry in the process of restructuring Vietnam Industry and Trade and approach the industrial revolution 4.0.

Solutions study on management and use of waste paper as production materials for the Vietnamese paper industry.

5. Công trình, dự án tiêu biểu – Our experience:

a. Dự án nhà máy sản xuất giấy Tân Mai Miền Đông 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tân Mai Miền Đông – thành viên Công ty CP Tập đoàn Tân Mai.

Chủng loại sản phẩm: Giấy bao bì công nghiệp.

Quy mô dự án: 150.000 tấn/năm.

Dịch vụ cung cấp:

– Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, lậpBáo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh cho dự án.

– Thiết kế bản vẽ thi côngxây dựng xưởng OCC và XEO.

– Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án.

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Thời gian thực hiện: 2018 – 2020.

Tan Mai Mien Dong Paper Making project

Client: Tan Mai Mien Dong Joint Stock Company – member of Tan Mai Group Joint Stock Company.

Products: Industrial packing paper.

Output: 150,000 tons/year.

Our Work scope:

– Formulation of adjustment feasibility study reports, adjustment environmental impact assessment report for projects;

  Design of OCC & PM construction drawings;

  Consultancy of project management support;

  Consultancy of construction supervision and installation of equipment.

Implementation time: 2018 – 2020

b.  Dự án nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Tân Mai Kontum

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên – thành viên Công ty CP Tập đoàn Tân Mai.

Chủng loại sản phẩm: Bột giấy BCTMP.

Quy mô dự án: 70.000 tấn/năm.

Dịch vụ cung cấp:

– Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án.

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Thời gian thực hiện: 2018 – 2020.

Tan Mai Kontum Pulp and Paper Making projectClient: Tan Mai Tay Nguyen Joint Stock Company – member of Tan Mai Group Joint Stock Company.

Products:

Output: 70,000 tons/year.

Our work scope:

  Consultancy of project management support;

  Consultancy of construction supervision and installation of equipment.

Implementation time: 2018 – 2020

c. Dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền bột LBKP2 – Công ty CP giấy An Hòa 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giấy An Hòa.

Chủng loại sản phẩm: Bột giấy LBKP.

Quy mô dự án: 150.000 tấn/năm.

Dịch vụ cung cấp:

– Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án;

– Thẩm tra thiết kế công nghệ của Nhà thầu nước ngoài;

– Dịch Hồ sơ tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt;

– Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thời gian thực hiện: 2019– 2020.

LBKP Fiber Line Stage II Construction – An Hoa Paper Jsc.:

Client: An Hoa Joint Stock Company.

Products:

Output: 150,000 tons/year.

Our work scope:

Consultancy of project management support;

Appraisal of Foreign contractor’s technology design;

Translation of Documents;

Formulation of feasibility study report.

Implementation time: 2019 – 2020

 d. Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Thái Bình Xanh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thái Bình Xanh.

Chủng loại sản phẩm: Bột hóa học tẩy trắng (BHKP).

Quy mô dự án: 300.000 đến 700.000 tấn/năm.

Dịch vụ cung cấp:

– Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án;

– Thẩm tra thiết kế công nghệ của Nhà thầu nước ngoài;

– Dịch hồ sơ tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt;

– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập Báo cáo ĐTM;

– Xin chủ trương đầu tư dự án

Thời gian thực hiện: 2019– 2020.

Grean peace pulp making factory project

Client: Grean Peace Joint Stock Company.

Products:

Output: 300,000 to 700,000 tons/year.

Our work scope:

– Consultancy and support of project management;

– Appraisal of foreign contractor’s technology design;

– Translation of documents;

– Formulation of pre-feasibility study report and environmental impact assessment report;

– Application for the construction investment policy.

Implementation time: 2019 – 2020

 e. Dự án đầu tư cải tạo hệ thống chứa và cấp vôi nhà máy giấy – Tổng công ty giấy Việt Nam

Chủ đầu tư: Tổng Công ty giấy Việt Nam.

Chủng loại sản phẩm: Vôi bột phục vụ sản xuất.

Quy mô dự án: 900 tấn.

Dịch vụ cung cấp:

– Khảo sát địa chất công trình;

– Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

– Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình.

Thời gian thực hiện: 201

Paper factory’s system of storing and supplying limestone powder refurbishing Investment – Vietnam Paper Corporation:

Client: Vietnam Paper Corporation.

Products: Limestone powder.

Output: 900 tons.

Our work scope:

– Soil investigation survey;

– Formulation of economic-technical reports;

– Design of construction drawings and formulation of construction payment.

Implementation time: 2019

6. Truyền thông, xúc tiến – Communication and trade promotion

a. Tạp chí CÔNG NGHIỆP GIẤY 

Tạp chí CÔNG NGHIỆP GIẤY phát hành 2 tháng/số, từ tháng 2/2019.

Paper Industry Magazine

Paper Industry magazine has been published each 2 months since February 2019.

b. Bản tin kinh tế ngành giấy 

Bản tin kinh tế ngành giấy cung cấp thông tin tổng hợp, cập nhật nhất về tình hình thị trường bột giấy, giấy, nguyên liệu, vật tư, hóa chất; tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngành giấy trong nước, khu vực và thế giới…. được đăng trên website Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tại địa chỉ http://vppa.vn.

Paper Industry news: Paper industry news provides the most up-to-date information on the market situation of paper industry in the country, region and the world …. All these interesting news are posted regularly on the VPPA website at http://vppa.vn.

c. Hội nghị, hội thảo – Workshops and Conferences::  

– Hội thảo giải pháp chính sách phát triển bền vững ngành giấy Việt Nam:

Nội dung: Làm rõ vai trò, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam sử dụng giấy tái chế làm nguyên liệu sản xuất và đề xuất giải pháp chính sách quản lý nguồn nguyên liệu giấy tái chế như nguồn tài nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giấy trong nước phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Thời gian: ngày 16 tháng 10 năm 2018

Policy and solutions for sustainable development of Vietnam’s Paper industry workshop

Brief content: Clarifying the role and potential of developing the Vietnamese paper industry when using recycled paper as a raw material. The workshop also proposes solutions for domestic paper enterprises to develop sustainably.

Time: October 16 , 2018

– Hội thảo công nghệ ozone trong tẩy trắng bột giấy và xử lý nước thải.

Nội dung: Giới thiệu công nghệ và máy Ozone trong tẩy trắng và xử lý nước thải ngành công nghiệp giấy và kinh nghiệm của Hiệp hội kỹ thuật công nghiệp giấy và bột giấy Nhật Bản.

Thời gian: ngày 05 tháng 3 năm 2019.Hình ảnh:

Pulp bleaching technology by using Ozone and waste water treatment workshop:

Brief content: Introducing Ozone technology and Ozone machines in the pulp bleaching and wastewater treatment in paper industry.

Time: March 5 , 2019.

– Diễn đàn định hướng đầu tư phát triển bền vững ngành công nghiệp giấy Việt Nam:

Nội dung: Diễn đàn làm rõ tiềm năng phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam và định hướng đầu tư giaiđoạn tới.

Thời gian: ngày 21 tháng 03 năm 2019

 Investment orientation in sustainable development of Vietnam’s paper industry:

Brief content: The forum clarifies the potential of developing Vietnam’s paper industry and the orientation of investment in Vietnam’s paper industry development in the near future.

Time: March 21 , 2019

 7. Đối tác, khách hàng thân thiết – Our Clients

 

 

 

 

 

  Công ty Cổ phần Thái Bình Xanh – Green Peace Joint Stock Company

 8. Thông tin cần thiết để khách hàng liên hệ:

 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VPPA
 • Địa chỉ: Phòng 37, tầng 3 số 59 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84)24.6654.2872
 • Email:vppacentre@gmail.com
 • Website:http://vppa.vn

Our contact:

 • Research and Development Centre of VPPA
 • Address: Room no. 37, 3rd floor, 59 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi.
 • Tel: 024 6654 2872
 • E-mail: vppacentre@gmail.com
 • Website: http://vppa.vn

Tin liên quan

Tin đã đăng