HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ >> Tin tức >> Tổng hợp
Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và Công văn phản hồi của VPPA
10/2/2015 | 13:12:44
Dự thảo Thông tư 20 Quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiều điểm chưa phù hợp với đặc thù ngành Giấy và Bột giấy. Văn phòng Hiệp hội Giấy đã soạn công văn phản hồi do Chủ tịch Hàn Vinh Quang ký.
Xin tham khảo Công văn phản hồi tại đây:
BoKHCN_ThietBiCu.pdf


DỰ THẢO 3

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Số:     20/2015/TT-BKHCN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày        tháng      năm 2015

 

THÔNG TƯ

 Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,

dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

 

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế, nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế[1] có mã số HS quy định tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính, thuộc các Chương:

a) Chương 84. Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng: Mã HS 84.02 đến 84.87.

b) Chương 85. Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên. Mã HS 85.01 đến 85.05; 85.07 đến 85.09; 85.11, 85.14, 85.15; 85.18 đến 85.22; 85.24 đến 85.33; 85.35; 85.36; 85.43; 85.45 đến 85.48.

Lưu ý 1.

- Đề nghị các Bộ, ngành rà soát, có ý kiến cụ thể đối với mã số HS nêu trên.

- Đã loại bỏ 02 Chương 86 và 87 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị Bộ Giao Thông vận tải có ý kiến chính thức về vấn đề này.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

a) Quá cảnh; chuyển khẩu;

b) Tạm nhập, tái xuất (trừ các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); tạm xuất, tái nhập;

c) Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với nước ngoài.

d) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được;

đ) Nhận chuyển giao trong nước từ các khu chế xuất; doanh nghiệp chế xuất (không thuộc khu chế xuất); giữa các khu chế xuất với nhau;

e) Phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;

g) Hàng viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức Chính phủ, tổ chức thuộc Liên hợp quốc, liên Chính phủ, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài cho Việt Nam được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa các bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

h) Hàng được tặng, cho vì mục đích nhân đạo.

i) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm nhóm 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các phụ tùng, linh kiện, bộ phận thay thế của các máy móc, thiết bị này.

Lưu ý 2.

Đề nghị các Bộ, ngành rà soát Danh mục sản phẩm nhóm 2 đã ban hành, nếu đã quản lý bao gồm cả máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thì đề xuất để loại trừ không áp dụng Thông tư này.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Doanh nghiệp nhà nước[2], tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.

          Điều 3. Giải thích từ ngữ

            Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Máy móc, thiết bị là cụm các chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau trong đó có ít nhất một chi tiết hoặc một bộ phận chuyển động cùng với các cơ cấu được dẫn động, điều khiển và mạch điện thích hợp, được ghép nối với nhau theo ứng dụng riêng, đặc biệt là cho gia công xử lý, dịch chuyển hoặc bao gói vật liệu.

Lưu ý 3.

Đề nghị cho ý kiến cụ thể về thuật ngữ “máy móc, thiết bị” nêu trên, nội dung cần chỉnh sửa.

2. Dây chuyền công nghệ là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.

3. Dây chuyền công nghệ đồng bộ là dây chuyền công nghệ có các thiết bị, công cụ, phương tiện do nhà cung cấp sản xuất, lắp đặt theo đúng thiết kế, trong cùng một thời điểm và có công suất/hiệu suất phù hợp trong cả dây chuyền, có thể sử dụng tự động hoặc bán tự động.  

4. Thời gian sử dụng (tính theo năm) là thời gian được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, tính đến thời điểm mở tờ khai hải quan.

5. Chất lượng còn lại (tính theo %) so với chất lượng ban đầu là mức độ đạt được của các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng so với các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ khi chưa sử dụng (mới 100%).

Điều 4. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu

          1. Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến.

          2. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

          3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này, phải đáp ứng các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành về nhập khẩu hàng hóa.

          Điều 5. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu bao gồm:

1. Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2. Thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Danh mục phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

3. Thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2012 quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

4. Các Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do các Bộ, ngành khác ban hành theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Lưu ý 4.

Các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về máy móc, thiết bị đã qua sử dụng cấm nhập khẩu đề nghị đề xuất cụ thể tên văn bản để cập nhật vào Thông tư này.

CHƯƠNG II.

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ,

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 6. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Không thuộc Điều 5 Thông tư này.

2. Phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phù hợp Quy hoạch phát triển ngành do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành phê duyệt.

4. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do doanh nghiệp nhà nước nhập khẩu: thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

5. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do tổ chức ngoài doanh nghiệp nhà nước, cá nhân (dưới đây gọi chung là doanh nghiệp khác) nhập khẩu, đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

a) Thời gian sử dụng không quá 10 năm, hoặc

b) Chất lượng còn lại từ 80% trở lên.

Điều 7. Điều kiện nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Không thuộc Điều 5 Thông tư này.

2. Phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Phù hợp Quy hoạch phát triển ngành do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành phê duyệt.

4. Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

 Điều 8. Điều kiện nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng

Linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có tính năng phù hợp với máy móc, thiết bị cần thay thế sửa chữa.

2. Trong nước chưa sản xuất được.

3. Có chất lượng đạt từ 70% trở lên.

 

CHƯƠNG III.

HỒ SƠ, THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ,

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

1.     Đối với doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, phải gửi tới cơ quan hải quan 01 bộ tài liệu bao gồm:

a) Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của máy móc, thiết bị nhập khẩu: bản Hướng dẫn sử dụng (catalogue) của máy móc, thiết bị hoặc giấy xác nhận năm sản xuất do nhà sản xuất cung cấp, bản chính.

b) Chứng thư giám định chất lượng, có các nội dung chính theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, do tổ chức giám định đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư này cấp, bản chính.

2. Đối với doanh nghiệp khác:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, phải gửi tới cơ quan hải quan 01 bộ tài liệu bao gồm:

a) Trường hợp áp dụng theo tiêu chí “thời gian sử dụng” quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư này:

- Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của máy móc, thiết bị nhập khẩu bản Hướng dẫn sử dụng (catalogue) của máy móc, thiết bị hoặc giấy xác nhận năm sản xuất do nhà sản xuất cung cấp, bản chính.

- Bản cam kết chất lượng phù hợp yêu cầu tại khoản 1, 2, 3 Điều 6 Thông tư này của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc chứng thư giám định (đối với máy móc, thiết bị được nhập khẩu từ doanh nghiệp ngoài doanh nghiệp nhà nước), bản chính. Mẫu bản cam kết quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

b) Trường hợp áp dụng theo tiêu chí “chất lượng còn lại” quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư này: Chứng thư giám định chất lượng, có các nội dung chính theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, do tổ chức giám định đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư này cấp, bản chính.

3. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

3. Trường hợp máy móc, thiết bị phải có chứng thư giám định chất lượng, nhưng tại thời điểm nhập khẩu chưa cung cấp được cho cơ quan hải quan, cơ quan hải quan căn cứ quy định về kiểm tra chuyên ngành hoặc yêu cầu của doanh nghiệp để quyết định việc cho phép mang hàng hóa về bảo quản. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hàng hóa tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc địa điểm lưu giữ của doanh nghiệp cho đến khi cơ quan hải quan quyết định thông quan.

4. Ngoài các yêu cầu trên, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành khác của Chính phủ, các Bộ, ngành đối với máy móc, thiết bị khi nhập khẩu.

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan hải quan 01 bản chính Chứng thư giám định chất lượng, có nội dung chính theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, do tổ chức giám định đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư này cấp.

Hoạt động giám định phải được Tổ chức giám định thực hiện tại nước xuất khẩu, trước khi dây chuyền công nghệ được tháo dỡ, đóng gói để xuất khẩu.

2. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng

1. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan hải quan 01 Văn bản của doanh nghiệp nhập khẩu khẳng định mục đích nhập khẩu, tính năng cần có của linh kiện, phụ tùng, bộ phận dự kiến nhập khẩu để thay thế và cam kết mức chất lượng đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 Thông tư này (bản chính). Mẫu bản cam kết quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

2. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

Điều 12. Giám định lại chất lượng

Trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan, khi có căn cứ xác định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế thực tế có chất lượng không phù hợp với chứng thư giám định, với cam kết của doanh nghiệp nhập khẩu, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu giám định lại. Trường hợp có sự không thống nhất về kết quả giám định chất lượng giữa các tổ chức giám định, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có ý kiến quyết định cuối cùng.

 

CHƯƠNG IV.

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

VÀ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

 

Điều 13. Yêu cầu chung về chứng thư giám định

1. Chứng thư giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do tổ chức giám định đủ điều  kiện theo quy định tại Điều 14 cấp.

2. Chứng thư giám định bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu (tên, địa chỉ, điện thoại, Email, Fax, họ tên người đại diện).

b) Thông tin của tổ chức, cá nhân ủy quyền, ủy thác nhập khẩu (nếu có).

c) Thông tin về hàng hóa nhập khẩu (tên, xuất xứ, năm sản xuất).

d) Thông tin về tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa (tên, địa chỉ, quốc gia, điện thoại, Email, Fax, họ tên người đại diện).[3]

đ) Mục đích nhập khẩu (để sản xuất kinh doanh trực tiếp/thương mại/thực hiện dự án đầu tư)

e) Địa điểm giám định, thời gian giám định, điều kiện giám định.

f) Phương pháp giám định, tiêu chuẩn giám định.

g) Kết quả giám định:

- Mức chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu.

- Năm sản xuất của máy móc, thiết bị (nếu cần).

h) Cam kết của tổ chức giám định về tính khách quan, công bằng và chính xác của kết quả giám định.

i) Ngày cấp chứng thư giám định, hiệu lực của chứng thư.

k) Họ tên, chữ ký của giám định viên; họ tên, chức danh, chữ ký của đại diện lãnh đạo tổ chức giám định và đóng dấu).

Trên cơ sở nội dung nêu trên, tổ chức giám định xây dựng mẫu chứng thư giám định chất lượng của tổ chức mình.

3. Chứng thư giám định đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải được thực hiện (giám định và cấp) tại nước xuất khẩu trước khi tháo dỡ, đóng gói để nhập khẩu.

4. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện giám định chất lượng máy móc, thiết bị tại nước xuất khẩu để tránh ách tắc tại cửa khẩu và giảm thời gian lưu kho bãi.

5. Trường hợp giám định chất lượng tại nước xuất khẩu, việc giám định phải được thực hiện trong thời gian không quá 6 tháng tính từ thời điểm ký chứng thư giám định đến thời điểm nhập khẩu.

Điều 14. Yêu cầu chung về tổ chức giám định

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng giám định về chất lượng hàng hóa là máy móc, thiết bị, công nghệ.

2. Có năng lực giám định đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành.

3. Có ít nhất 02 giám định viên đạt tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ đại học trở lên và có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu và lĩnh vực giám định;

b) Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực cần giám định;

c) Có chứng chỉ giám định về lĩnh vực cần giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ.

4. Có phương pháp giám định chất lượng và quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ do lãnh đạo tổ chức giám định phê duyệt.

5. Riêng đối với tổ chức giám định nước ngoài được doanh nghiệp nhập khẩu lựa chọn để thực hiện giám định tại nước xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đăng ký kinh doanh hành nghề giám định máy móc, thiết bị, công nghệ ở nước sở tại;

b) Có chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành, được cấp bởi tổ chức công nhận hợp pháp là thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC - The International Laboratory Accreditation Cooperation) và/hoặc Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation).

Điều 15. Điều kiện, thủ tục để tổ chức giám định tham gia hoạt động giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Giai đoạn 1, từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đến hết năm 2016: áp dụng theo Luật Thương mại

a) Tổ chức giám định đã được thành lập theo quy định của Luật Thương mại, có đăng ký lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, công nghệ; đáp ứng các yêu cầu tại Điều 14 Thông tư này cần gửi bản đăng ký tham gia hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng  kèm theo mẫu chứng thư giám định (bản scan) về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bản đăng ký gồm các nội dung chính như sau:

- Tên tổ chức, địa chỉ liên lạc, website, Email. ĐT, Fax.

- Tên người đại diện tổ chức, người ký chứng thư giám định.

- Liệt kê các thông tin đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 14 Thông tư này.

- Liệt kê hoạt động giám đinh trong 2 năm gần nhất.

- Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và Thông tư này.

- Thủ trưởng tổ chức giám định đóng dấu, ký tên.

b) Sau 3 ngày làm việc, nếu đủ các thông tin theo quy định tại điểm a khoản này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo trên Công thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, lựa chọn.

c) Để thuận lợi cho việc triển khai trong thời gian đầu Thông tư này có hiệu lực, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố một số tổ chức giám định đủ điều kiện theo Danh sách quy định tại Phụ lục II Thông tư này để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan biết, lựa chọn.

Danh sách này sẽ được thường xuyên cập nhật theo đăng ký của các tổ chức giám định đủ điều kiện khác.

2. Giai đoạn 2, từ 01/01/2017: áp dụng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

a)  Theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản liên quan đến chỉ định các tổ chức giám định trong nước và nước ngoài, cụ thể như sau:

(i) Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

(ii) Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

(iii) Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

b) Các Bộ, ngành căn cứ các văn bản nêu trên, quy định trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định và thực hiện việc chỉ định tổ chức giám định đủ năng lực thực hiện giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực được phân công quản lý.

c) Các Bộ, ngành có trách nhiệm thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành các thông tin về tổ chức giám định được chỉ định để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, lựa chọn.

Thông tin cơ bản bao gồm: tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, email, fax, website, lĩnh vực giám định được chỉ định, mẫu chứng thư giám định và mẫu chữ ký trên chứng thư giám định.

Điều 16. Chi phí giám định

1. Chi phí giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ do tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định chi trả theo thỏa thuận giữa các bên.

2. Trường hợp phải giám định lại theo yêu cầu của cơ quan hải quan, cơ quan quản lý chuyên ngành quy định tại Điều 12 Thông tư này:

a) Nếu kết quả giám định lại khác với chứng thư giám định đã có: tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải trả chi phí giám định.

b) Nếu kết quả giám định lại phù hợp với chứng thư giám định đã có: cơ quan yêu cầu giám định trả chi phí giám định. Kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của cơ quan yêu cầu giám định.

CHƯƠNG V.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

VÀ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

1. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Các Bộ, ngành trong phạm vi lĩnh vực được phân công quản lý, nếu thấy cần thiết phải kiểm soát chặt hơn mức quy định chung tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này, ban hành cụ thể yêu cầu về “thời gian sử dụng” và “chất lượng còn lại” đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc các ngành nghề, lĩnh vực đặc thù cho phù hợp với thực tế.

Trong thời gian các Bộ, ngành chưa công bố, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

 3. Các Bộ, ngành tổ chức việc chỉ định tổ chức giám định thuộc lĩnh vực quản lý và gửi danh sách kèm theo thông tin của tổ chức giám định được chỉ định về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung.

Đến trước ngày 30/11/2016, các Bộ, ngành phải chỉ định được tối thiểu 03 tổ chức giám định có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và có trách nhiệm thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành các thông tin về tổ chức giám định được chỉ định để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, lựa chọn.  

4. Các Bộ, ngành tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khi đi vào hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố, cập nhật thường xuyên danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được.

6. Tổng cục Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trong hoạt động quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ quy định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan.

2. Công bố danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

3. Tổng hợp và công bố Danh sách tổ chức giám định đủ điều kiện áp dụng trong giai đoạn 1 và Danh sách tổ chức giám định được chỉ định áp dụng trong giai đoạn 2 để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết, lựa chọn.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm đối với tổ chức giám định thực hiện giám định theo quy định tại Thông tư này.

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương có ý kiến cuối cùng khi có sự không thống nhất về việc xác định lĩnh vực và điều kiện nhập khẩu trong quá trình thực hiện việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan có liên quan.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ làm đầu mối triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức giám định

1. Tổ chức giám định tham gia hoạt động giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức giám định phải tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học trong hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả giám định.

          Điều 20. Chế độ thông báo, báo cáo

1. Định kỳ tháng 12 hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Định kỳ tháng 12 hàng năm, Tổng cục Hải quan thống kê số lượng, giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mẫu báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục III Thông tư này.

3. Định kỳ tháng 12 hàng năm, tổ chức giám định tham gia hoạt động giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải báo cáo tình hình thực hiện giám định hàng hóa gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, quản lý chung. Mẫu báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục IV Thông tư này.

          Điều 21Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định nêu tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 

CHƯƠNG VI.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp các hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày   01  tháng   12  năm 2015.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã ban hành trước đây: Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014; Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                                              

Nơi nhận:

- Thủ tướng  và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Lưu VT, Vụ ĐTG.

   BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 [1] Không có mã số HS cho dây chuyền công nghệ

[2] “Doanh nghiệp nhà nước” theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

 

[3] Chỉnh sửa theo góp ý của Bộ Tài chính.

TIN KHÁC
  Tài liệu tham khảo đặc biệt nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VI của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (16/4/2018 | 17:10:02)
  Wu Mingwu - CEO Châu Á năm 2017 (17/3/2018 | 18:14:24)
  Lee & Man của Trung Quốc khởi động dự án 60.000 tấn / năm giấy tissue ở Trùng Khánh, đặt 4 máy xeo nhỏ (27/2/2018 | 17:26:48)
  Ấn Độ mở cuộc điều tra bán phá giá giấy tráng phấn từ Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ (26/2/2018 | 17:22:11)
  Quy định chỉ cho phép 0,5% tạp chất lẫn trong RCP ở Trung Quốc làm thay đổi thị trường RCP Châu Á (23/2/2018 | 16:58:25)
  Vinda International Holdings tăng 180.000 tấn công suất giấy tissue trong năm nay (23/2/2018 | 15:35:51)
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI (15/2/2018 | 07:13:21)
  Quy định mới về nhập khẩu giấy phế liệu: tỉ lệ tạp chất 1,5% giảm xuống 0,3% (8/1/2018 | 19:42:51)
  Danh sách hội viên đã đóng hội phí 2017 đến ngày 05/12/2017 (5/12/2017 | 12:44:53)
  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển - công ty CP Giây An Bình (1/12/2017 | 17:16:39)
  Hiệp hội Tái chế của Anh cảnh báo giới hạn tạp chất không mong muốn 0.5% của Trung Quốc rất khó thực hiện (22/11/2017 | 12:56:35)
  Quan điểm của Hiệp hội Giấy Trung Quốc về sự phát triển ngành giấy Trung Quốc trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (18/11/2017 | 11:45:10)
  Trung Quốc quy định mức tạp chất 1% đối với giấy thu hồi, giảm việc nhập khẩu của các nhà máy nhỏ (13/11/2017 | 09:15:55)
  Xu hướng bao bì hàng đầu năm 2017 và những năm sau (8/11/2017 | 16:36:15)
  Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ Môi trường của nhà máy Lee & Man Hậu Giang (31/10/2017 | 10:57:50)
  Thông báo hàng tháng của các đơn vị sản xuất giấy của Hiệp hội - 26/10/2017 CT CP Giấy Tuyên Quang và Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú gửi báo cáo (27/10/2017 | 16:46:42)
  Bộ Tài nguyên môi trường tổ chức Đoàn kiểm tra Nhà máy Giấy Lee & Man do Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm trưởng Đoàn (17/10/2017 | 16:09:29)
  Nhận định và quan điểm của Hiệp hội về thị trường giấy làm bao bì (30/9/2017 | 22:13:43)
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chuẩn Việt Nam QCVN12 (19/9/2017 | 17:27:55)
  Thông báo hàng tháng của các đơn vị sản xuất giấy của Hiệp hội - 16/10/2017 CT TNHH Giấy Kraft Vina gửi thông báo (17/10/2017 | 16:11:11)
  Hindustan Paper, Ấn Độ giảm sản xuất; các chủ nợ biểu tình (14/9/2017 | 16:29:31)
  Giá bột NBSK đắt hơn $200/tấn so với giá bột nhập khẩu khi giá bột bán lại phá vỡ kỉ lục (13/9/2017 | 16:22:02)
  Giá giấy in báo tăng ở hầu hết các thị trường Châu Á (12/9/2017 | 15:20:35)
  MẪU THÔNG BÁO VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH (31/8/2017 | 11:00:07)
  Tiêu chuẩn giấy loại hiên hành của Việt Nam (2007), Mỹ (2017) VÀ Châu Âu (2014) (25/8/2017 | 10:39:56)
  Thông cáo số 2 của Tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VI, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (23/8/2017 | 11:09:17)
  Thông cáo số 1 của Tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VI, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (21/8/2017 | 20:23:32)
  Quyết định thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (21/8/2017 | 10:59:09)
  Trưởng Tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội nhắc các uỷ viên của Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch (21/8/2017 | 12:17:05)
  Anhui Shanying xây dựng nhà máy mới, đổi thương hiệu thành Shanying International (13/8/2017 | 16:12:48)
  HỘI THẢO KỸ THUẬT TẠI HOTEL NOVOTEL HA LONG BAY (17-18/8/2017) (28/7/2017 | 16:53:07)
  Thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ VI (22/7/2017 | 21:41:50)
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (22/7/2017 | 21:36:15)
  Tập đoàn Tân Mai ký hợp đồng lắp đặt dây chuyền trị giá 28 triệu Euro (18/7/2017 | 11:07:43)
  Tối đa 80.000 đồng xin xác nhận đủ ĐK nhập phế liệu làm nguyên liệu SX (15/7/2017 | 18:06:38)
  Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện đổi tên thành trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ (7/7/2017 | 10:29:45)
  Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng tiếp tục giảm $20-30/tấn ở Trung Quốc (27/6/2017 | 16:30:29)
  HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT ĐỂ VẬN HÀNH CÓ HIỆU QUẢ NHÀ MÁY GIẤY HOẶC CARTON (25/6/2017 | 14:20:45)
  Hội nghị Ban Chấp hànhHiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam lần V mở rộng (19/6/2017 | 17:00:14)
  Pakistan áp ADDs đối với duplex từ Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc (10/6/2017 | 15:03:33)
  Chi hội 1 và Chi hội 2 họp mặt (28/4/2017 | 15:53:40)
  Tin vắn: Thị trường Châu Âu và Mỹ La Tinh (17/4/2017 | 17:33:41)
  CEO Châu Á năm 2017 theo bình chọn của RISI: Phỏng vấn bà Cheung Yan, Nine Dragons lần thứ 2 (9/4/2017 | 04:15:08)
  CEO Châu Á năm 2017 theo bình chọn của RISI: Phỏng vấn bà Cheung Yan, NIne Dragons (11/4/2017 | 18:58:21)
  Dự báo cung cầu giấy testliner và giấy lớp sóng đến năm 2020 (31/3/2017 | 22:14:10)
  10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016 (31/3/2017 | 22:12:49)
  Giấy nhập khẩu vào Việt Nam năm 2016 (31/3/2017 | 22:05:11)
  Hiện trạng ngành giấy Việt Nam (2014-2016) (31/3/2017 | 16:08:17)
  Danh sách hội viên đóng góp hội phí năm 2017 đến ngày 31/03/2017 (31/3/2017 | 22:30:51)
  Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức Đoàn tham dự China International Pulp & Paper Industry Expo 14 tại Quảng Châu, Trung Quốc (5/4/2017 | 14:20:02)
  Lee & Man khởi động máy xeo giấy làm thùng sóng 400.000 tấn/năm ở Hậu Giang, Việt Nam - 24/03/2017 (31/3/2017 | 22:20:47)
  Giá RCP giảm sâu khiến nhu cầu tại thị trường Trung Quốc giảm - 24/03/2017 (1/6/2017 | 10:09:13)
  Chiến lược mở rộng ra ngoài của các công ty giấy Trung Quốc (17/4/2017 | 17:51:33)
  Sản xuất giấy và bìa ờ các nước thuộc Liên hiệp Giấy Châu Âu (CEPI) giảm nhẹ so với năm 2015 (23/3/2017 | 14:56:40)
  Nine Dragons bổ sung 2 triệu tấn/năm công suất giấy làm thùng sóng ở Trung Quốc vào cuối 2018 (1/6/2017 | 10:10:00)
  Thông tin của Valmet Vietnam (8/3/2017 | 10:47:28)
  Resolute đóng cửa nhà máy sản xuất giấy in báo 220.000 tấn/năm ở Hàn Quốc ngày 09/03/2017 (1/6/2017 | 10:10:37)
  NHỮNG TIN VẮN KHÁC - 24/02/2017 (5/3/2017 | 21:29:17)
  Triển vọng về nguyên liệu xơ sợi dùng để sản xuất giấy tissue trên toàn cầu (2/3/2017 | 14:22:48)
  Công tác đóng góp hội phí năm 2017 (3/3/2017 | 16:15:23)
  Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh năm 2017 của tỉnh Tuyên Quang (27/2/2017 | 20:05:58)
  Nhu cầu cao thúc đẩy Long Chen đẩy nhanh việc mở rộng công suất giấy làm thùng sóng ở Trung Quốc (24/2/2017 | 12:25:17)
  “SẢN XUẤT GIẤY Ở CẤP ĐỘ MỚI" (3/2/2017 | 17:26:35)
  DỰ BÁO VỀ GIẤY THU HỒI (6/2/2017 | 21:53:40)
  DỰ BÁO VỀ GIÁ GIẤY IN & VIẾT (6/2/2017 | 21:58:54)
  PAPER VIETNAM 2017 (6/2/2017 | 22:00:47)
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM (6/2/2017 | 22:04:00)
  GIÁ GIẤY ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC (6/2/2017 | 22:07:04)
  DỰ BÁO VỀ BÌA LÀM HỘP (BOXBOARD) (6/2/2017 | 22:09:56)
  CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐẨY GIÁ BỘT TĂNG VỌT LÊN $40/TẤN Ở KHẮP TRUNG QUỐC (13/1/2017 | 16:36:51)
  TRUNG QUỐC TĂNG GIÁ BÌA NHẬP KHẨU Ở HỒNG CÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á (11/1/2017 | 16:34:27)
  GIÁ RCP NỘI ĐỊA VÀ NHẬP KHẨU TĂNG Ở TRUNG QUỐC DO NHU CẦU CAO (11/1/2017 | 15:40:09)
  Dự báo về Containerboard (13/1/2017 | 16:59:20)
  Tình hình thị trường tháng 12/2016 (5/1/2017 | 11:20:48)
  Cheng Loong giảm sản xuất thùng sóng tại Trung Quốc nơi mà giá bìa đang tăng vọt (3/1/2017 | 12:19:54)
  Thu hồi giấy và bìa (28/12/2016 | 16:30:26)
  Phân tích về giá OCC tăng bất thường ở thị trường Mỹ trong tháng 12/2016 (28/12/2016 | 15:12:36)
  Giá giấy làm thùng sóng ở Trung Quốc tăng vọt trong tháng 11, trong khi từ tháng 06 cho đến tháng 10 tăng đều đặn nhưng không nhiều. (27/12/2016 | 10:42:56)
  Valmet thực hiện công nghệ in 3D vào trong các quá trình sản xuất để rút ngắn thời gian giao hàng (26/12/2016 | 16:39:52)
  Giáng sinh an lành và Chúc mừng năm mới (23/12/2016 | 15:02:39)
  Đoàn Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tham dự Hội nghị Liên đoàn Giấy và Bột giấy Châu Á lần thứ 5 tại Nhật Bản (24/10/2016 | 13:03:54)
  Quyết định số 3948/QĐ-BCT về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý tông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa (11/10/2016 | 16:08:27)
  Cần cơ chế mở để hỗ trợ doanh nghiệp ngành giấy (18/8/2016 | 15:12:51)
  Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam - Sản phẩm các tông lớp mặt va Giấy làm lớp sóng (4/8/2016 | 13:59:41)
  Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ giấy và Cơ điện tuyển sinh năm học 2016 - 2017 (3/8/2016 | 11:07:31)
  Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày29/07/2016 (2/8/2016 | 12:07:49)
  Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (22/7/2016 | 16:56:18)
  Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Giấy và Cơ điện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (6/7/2016 | 11:24:39)
  Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (20/11/2015 | 15:31:37)
  Quyết định chấm dứt tư cách hội viên của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (10/8/2015 | 13:55:20)
  Techcombank cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp ngành giấy (14/7/2015 | 15:04:38)
  Kết luận của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại buổi làm việc với Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày 17/06/2015 (1/7/2015 | 13:23:45)
  Báo cáo tình hình ngành giấy và bột giấy tại trụ sở Bộ Công Thương (17/6/2015 | 14:57:06)
  Thăm Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (15/6/2015 | 16:13:39)
  Quỹ bảo vệ môi trường (5/6/2015 | 12:48:50)
  Bộ Tài Nguyên và Môi trường gửi công văn số 2047/BTNMT-TCMT về thủ tục nhập khẩu phế liệu (2/6/2015 | 16:53:06)
  Quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (14/5/2015 | 16:17:59)
  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn nước thải QCVN12-MT2015 (13/4/2015 | 11:07:43)
  Hàng vạn công nhân có thể bị mất việc (9/4/2015 | 15:00:26)
  Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và Công văn phản hồi của VPPA (10/2/2015 | 13:12:44)
  Công văn của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về quy định ký quỹ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (21/1/2015 | 14:41:00)
  Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (7/1/2015 | 15:32:23)
  Thông tư Liên tịch Hướng dẫn về Điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (23/1/2013 | 15:11:13)
TIN TỨC NỔI BẬT