• bìa bản tin tháng 8/2020
  • Ấn phẩm Công nghiệp Giấy số 3 – 2020
  • Bản tin giấy tháng 5