THƯ NGỎ

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (sau đây gọi là Hiệp hội) là một tổ chức nghề nghiệp được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng của các hội viên.

Mục tiêu chủ yếu là tập hợp, tổ chức và tạo điều kiện để các hội viên hợp tác, hiệp lực và giúp đỡ lẫn nhau; giúp đỡ và tư vấn cho hội viên; cung cấp cho hội viên các thông tin trong nước và thế giới trong mọi lĩnh vực kỹ thuật, môi trường, thị trường, sản xuất, kinh doanh, quản trị, đào tạo và đầu tư về giấy và bột giấy. Hiệp hội giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh hoặc bị tai nạn, rủi ro. Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Hiệp hội đại diện cho cộng đồng công nghiệp giấy và bột giấy Việt Nam (sau đây gọi tắt là công nghiệp giấy) quan hệ với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội trong nước.

Hiệp hội đại diện cho cộng đồng công nghiệp giấy Việt Nam quan hệ và tham gia các tổ chức quốc tế có hoạt động phù hợp với Điều lệ này và không trái với pháp luật Việt Nam và đại diện cho cộng đồng trong các tranh chấp thương mại trên thế giới.

Thưa quý Doanh nghiệp,

Hiệp hội được thành lập từ năm 1992, đến nay đã có 73 hội viên là doanh nghiệp sản xuất (Việt Nam và nước ngoài), tư vấn, dịch vụ, thương mại và văn phòng đại diện của các công ty hàng đầu thế giới.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp tham gia Hiệp Hội để hợp lực và phát triển.

Trân trọng