Doanh nghiệp Ngành Giấy với việc thực hiện ND 40/2019/ND-CP và Thông tư 25/TT-BTNMT

Ngày 14-08-2020
VPPA-Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) đang được trình và lấy ý kiến tại nghị trường Quốc hội. Trước đó, trong năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (2014) và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ra Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

ND 40/2019/ND-CP và Thông tư 25/TT-BTNMT

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Đồng thời, ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Thông tư 25/2019/TT-BTNMT).

Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện nội dung Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, một số doanh nghiệp trong ngành gặp phải những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Có 3 vấn đề vướng mắc nổi cộm nhất đối với các Doanh nghiệp Ngành giấy trong quá trình thực hiện ND 40/2019/ND-CP và Thông tư 25/TT-BTNMT đó là:

a) Quy định về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận);

b) Quy định về thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục;

c) Quy định quan trắc, giám sát định kỳ chỉ tiêu Dioxin/Furan trong nước thải theo QCVN 12:MT/2015/BTNMT

Trước đây, Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã nhiều lần trình bày nội dung này tại các cuộc họp, hội thảo, cũng như kiến nghị bằng văn bản tới các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Một lần nữa, Văn phòng Hiệp hội lại tổng hợp các ý kiến của Doanh nghiệp và gửi đề xuất tới Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung chi tiết của Công văn kiến nghị lần này kèm theo dưới đây.

>>> CV kien nghi DTM va quan trac nuoc thai, khi thai -14.8.2020

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng