Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT về BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 09-10-2018
VPPA-Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 […]

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Trong đó có QCVN 33:2018/BTNMT về QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT. QCVN 33:2018/BTNMT thay thế QCVN 33:2010/BTNMT.

Toàn văn Thông tư tải về tại đây: 08_2018_TT-BTNMT_396143

VPPA

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng