Số hiệu Ngày BH Trích yếu
08/2022/NĐ-CP 22/20/2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1588/QÐ-BTNMT 18/20/2018 Công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
23/2015/TT-BKHCN 15/20/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng với các quy định về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, hồ sơ nhập khẩu và giám định thiết bị đã qua sử dụng được ban hành ngày 13/11/2015.
20/2015/TT-BKHCN 15/20/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
12/2015/TT-BTNMT 15/20/2015 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
10508/QĐ-BCT 14/20/2014 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025
03/2013/TT-BNV 13/20/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
3948/QĐ-BCT 16/20/2016 Quyết định số 3948/QĐ-BCT về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý tông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa
1588/QÐ-BTNMT 18/20/2018 Công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
598/QĐ-TTg 18/20/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 – 2020, xét đến năm 2025