Đông Hải Bến Tre thành lập công ty con vốn 20 tỷ đồng

Ngày 25-03-2020
VPPA-Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC, sàn HoSE) vừa có chủ trương thành lập công ty con. Theo đó, công ty dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre (Mã: DHC)với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty này hoạt động trong lĩnh […]

Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC, sàn HoSE) vừa có chủ trương thành lập công ty con.

Theo đó, công ty dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre (Mã: DHC)với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, in ấn, vận tải hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa.

Đông Hải Bến Tre cử ông Lê Bá Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Đông Hải Bến Tre) là đại diện Ủy quyền và là Chủ tịch công ty mới thành lập, cử bà Hồ Thị Song Ngọc làm đại diện pháp luật và Giám đốc công ty.

Đông Hải Bến Tre cũng đang có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 10%. Theo đó, mỗi cổ phiếu sẽ được chi trả số tiền cổ tức là 1.000 đồng.

Đông Hải Bến Tre là doanh nghiệp cổ phần sản xuất giấy, bao bì, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy hải sản. Công ty có vốn điều lệ 560 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.118 tỷ đồng, tổng tài sản 2.118 tỷ đồng.

Năm 2019, Đồng Hải Bến Tre đạt doanh thu thuần 1.430 tỷ đồng (năm trước đạt 927 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 181,6 tỷ đồng (năm trước đạt 134,1 tỷ đồng).

Tài sản ngắn hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 880 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền là 156 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn là 8 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 392 tỷ đồng, hàng tồn kho 311 tỷ đồng…

Tài sản dài hạn có giá trị 1.238 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu dài hạn là 18,8 tỷ đồng, tài sản cố định là 1.197 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 4,7 tỷ đồng…

Theo Đầu tư

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng