Dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 03-10-2022
VPPA-Triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay một số Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có nhiều quy định mới và thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới nội dung quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (dự thảo Thông tư) thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của tổ chức, cá nhân. Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/11/2022

   >>> Xem chi tiết Dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng