NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN I BAN CHẤP HÀNH (KHÓA V) HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Ngày 26-06-2012
VPPA-NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN I BAN CHẤP HÀNH (KHÓA V) HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM Ngày 26 tháng 06 năm 2012 Ban Chấp hành (Khóa V) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã họp lần thứ nhất và ra Nghị quyết như sau: HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY   […]

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN I BAN CHẤP HÀNH (KHÓA V) HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
Ngày 26 tháng 06 năm 2012 Ban Chấp hành (Khóa V) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã họp lần thứ nhất và ra Nghị quyết như sau:
HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VIỆT NAM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ I BAN CHẤP HÀNH (KHOÁ V)

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày 26/06/2012,

Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành (Khoá V) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam họp ngày 26 tháng 06 năm 2012 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội.

Hội nghị đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Hội nghị, Ban Chấp hành (Khóa V) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

1.        Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam:

Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy An Bình.

2.        Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam:

Ông Võ Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Giấy & Bao bì Giấy Phú Thọ.

Ông Vũ Ngọc Bảo.

Ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến.

3.        Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam:

Ông Vũ Ngọc Bảo.

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

                                                                   CHỦ TỊCH

                                                            HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng