Tăng lương cơ sở nhưng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa tăng

Ngày 06-07-2023
VPPA-Mức lương cơ sở chính thức đã tăng lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023, song việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng phải đến 14/8 mới có hiệu lực

Nghị định 42 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng quy định thực hiện từ ngày 1/7 song 14/8 mới có hiệu lực

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng lên 12,5-20,8% so với mức hiện hưởng, tùy từng nhóm. Quy định thực hiện từ ngày 1/7 song văn bản này tới 14/8 mới có hiệu lực. Vì thế, tháng 7 người hưởng lương hưu, trợ cấp vẫn nhận mức lương như tháng 6.

Theo Nghị định 42, các nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP của Chính phủ).

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động); Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ).

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường).

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg).

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội mới đây đã hướng dẫn các điểm chi trả lương hưu niêm yết công khai thông tin trên; cán bộ chi trả trực tiếp cũng giải đáp thắc mắc của người hưởng. Khi có thông tư hướng dẫn từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cơ quan này sẽ điều chỉnh đúng quy định.

Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh cũng đưa ra thông báo khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thì Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7/2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng