Thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ VI

Ngày 22-07-2017
VPPA-Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ VI để xây dựng các văn kiện của Đại hội và các công tác khác chuẩn bị cho Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội lần thứ VI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA […]

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ VI để xây dựng các văn kiện của Đại hội và các công tác khác chuẩn bị cho Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội lần thứ VI

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VIÊT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số    /2017/VPPA                                                          

Hà Nội, ngày    tháng 06 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

V/v: Thành lập Tiểu ban Chuẩn bị Đại hội toàn thể hội viên lần thứ VI

 

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

 

–              Căn cứ vào Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 370/QĐ-BNV ngày 14 tháng 04 năm 2014,

–              Căn cứ vào Nghị quyết số   /2017/VPPA ngày 16/06/2017 của Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:     Thành lập Tiểu ban Chuẩn bị Đại hội toàn thể hội viên lần thứ VI làm các công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội toàn thể hội viên lần thứ VI của Hiệp hội.

Điều 2:     Trưởng Tiểu ban: ông Hàn Vinh Quang

                 Uỷ viên gồm các ông: Võ Văn Tâm, Vũ Ngọc Bảo, Nguyễn Nhân Phượng, Hoàng Trung Sơn.

Điều 3:    Nhiệm vụ của các thành viên của Tiểu ban được quy định trong văn bản đính kèm

Điều 4:     Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực ngay khi Đại hội toàn thể hội viên lần thứ VI Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam kết thúc.

 Các ông có tên trên, Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam thi hành quyết định này./

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

     HÀN VINH QUANG

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng