• Ngành giấy Việt Nam 2018 và một số đề xuất cho sự phát triển bền vững