Biên bản họp Ban tư vấn ngày 01/03/2014

Ngày 01-03-2014
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:/2014/VPPA-CHII  V/v: Soát xét lại hoạt động Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên.       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số:/2014/VPPA-CHII

 V/v: Soát xét lại hoạt động Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên.

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2014

 

BIÊN BẢN HỌP BAN TƯ VẤN

 

Thời gian bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2014.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Giấy An Bình.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông HÀN VINH QUANG    Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông VÕ VĂN TÂM            : Phó Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Thọ

3. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

4. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN : Ủy viên BCH – Trưởng Ban tư vấn; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

5Ông HỒ XUÂN HOẠT         Ủy viên BCH; Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

6. Ông HÀ NGỌC THỐNG      : Ủy viên BCH; Công ty TNHH Kiến trúc & Thương mại Á Châu

7. Ông DƯƠNG THANH BÌNH : Công ty TNHH Công nghệ Nước và Môi trường Thanh Khiết

8. Ông PHAN CHÍ NGHỊ         : Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

9. Ông LÊ TIẾN DŨNG                       : Công ty TNHH BASF Việt Nam

10. Ông HUỲNH ĐỨC AN       : Công ty CP Giải pháp công nghệ E&M

11. Ông TĂNG DIỆU DÂN      : Công ty CP Giấy An Bình

12. Ông LÊ QUANG HUY       : Công ty CP Giấy An Bình

13. Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG    : Công ty CP Giấy An Bình

14. Ông NGUYỄN HỮU TRÁNG       : Công ty CP Giấy An Bình

Chủ trì cuộc họp: Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

 1. Xem xét lại các công việc của Ban tư vấn hỗ trợ hội viên trong thời gian qua:
  • Hoàn thiện các công việc về tổ chức.
  • Nội dung hoạt động của các nhóm: so với tiến độ còn chậm, Nhóm Quản trị cần hoàn thiện nội dung để Ban tư vấn tổng hợp và công bố đến Hội viên.
  • Cần thống nhất nội dung để lập mẫu khảo sát gửi doanh nghiệp Hội viên.
  • Xem xét đánh giá lại các điều kiện hỗ trợ, và trách nhiệm đóng góp của từng thành viên tham gia.
  • Mặc dù chưa hoàn thiện về nội dung, nhưng chủ trương thành lập và hoạt động của Ban tư vấn được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm cả về nhu cầu cần giúp đỡ hỗ trợ tư vấn lẫn mong muốn đóng góp tham gia vào hoạt động của ban, đây là một tín hiệu tốt để Ban tư vấn tập trung thúc đẩy công tác xây dựng Ban tư vấn sao cho ngày càng hiệu quả.
 2. Một số ý kiến:
  • Về mặt nhân sự: ngoài 2 nhân sự trước đây, Công ty CP Giấy An Bình bổ sung thêm 2 nhân sự cho Ban tư vấn là Ông Lê Quang Huy (tham gia vào Nhóm Quản trị) và Ông Nguyễn Toàn Thắng (tham gia vào Nhóm Hóa chất).
  • Ý kiến đóng góp cho nội dung của Nhóm quản trị: Phân loại khảo sát cho 2 nhóm doanh nghiệp là Nhóm doanh  nghiệp đã có hệ thống quản lý theo quy chuẩn, và Nhóm doanh nghiệp chưa áp dụng hệ thống quản lý có quy chuẩn; trong đó tập trung chủ yếu hỗ trợ ban đầu là quản lý về chi phí, quản lý chất lượng và quản lý vận hành sao cho hiệu quả là 3 vấn đề quan tâm hàng đầu.
  • Về việc sử dụng thông tin trong tư vấn doanh nghiệp:

+ Cần có cam kết bảo mật số liệu, thông tin cho doanh nghiệp, và sử dụng số liệu tham chiếu dạng bình quân khi tư vấn cho các doanh nghiệp.

+ Cần có những đề tài cụ thể, số liệu nền để làm tiêu chí đánh giá cho doanh nghiệp.

+ Sử dụng các kết quả đạt được để giới thiệu và làm cầu nối giữa các Hội viên.

 • Về phương thức tiếp cận và giới thiệu Ban tư vấn đến Hội viên:

+ Cần có tập tài liệu giới thiệu tôn chỉ, mục đích và cách thức hoạt động… của Ban tư vấn để gửi đến các Hội viên.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp Hội viên truy cập thông tin qua website www.ppivn.vn của Chi hội.

+ Tổng hợp các tiêu chí và chương trình của Ban tư vấn để công bố trong kỳ họp toàn thể Hội viên sắp tới.

 1. Tiến độ thực hiện và kế hoạch hành động 2014:
  • Công bố thông tin của Ban tư vấn trên website Chi hội (dự kiến tuần đầu tháng 03/2014).
  • Họp thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kết hợp với họp BCH ( dự kiến ngày 12/04/2014).
  • Tiến hành tư vấn cho doanh nghiệp đầu tiên.
  • Thực hiện thông báo định kỳ về kết quả hoạt động tư vấn. Rút kinh nghiệm để cải tiến hoạt động 3 tháng/lần
  • Đào tạo nhóm tư vấn chủ chốt.
  • Thay đổi tên Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên thành Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên

III. KẾT LUẬN:

 • Thống nhất thay đổi tên Nhóm tư vấn thành Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên
 • Cần chuẩn bị bộ tài liệu hoàn chỉnh (Nội dung, tiêu chí, bảng khảo sát… của các nhóm) để chuẩn bị cho buổi giới thiệu Ban tư vấn trong kỳ họp toàn thể Hội viên sắp tới.
 • Cần có một hoặc hai doanh nghiệp để khảo sát, tiến hành triển khai tư vấn trong tháng này.
 • Các nhu cầu tư vấn đăng ký gửi về Văn phòng Chi hội, sau đó Ban tư vấn sẽ xem xét sắp xếp các Nhóm tư vấn hỗ trợ trực tiếp để phù hợp nhu cầu doanh nghiệp.
 • Thống nhất họp Ban tư vấn (lần 4) và Ban chấp hành kết hợp để chuẩn bị cho kỳ họp toàn thể Hội viên sắp tới vào ngày 12/4/2014.
 • Trong thời gian tới sẽ rà soát đánh giá lại công tác nhân sự của Ban tư vấn.        

Buổi họp Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên – Chi hội II kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

             THƯ KÝ                                                                TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN

              (Đã ký)                                                                           (Đã ký)

    PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                           NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng