Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Ngày 12-07-2019
VPPA-Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Để triển khai Nghị định, Bộ Tài […]

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

Để triển khai Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Các nội dung cơ bản của Thông tư:

– Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó quy định cụ thể về cấu trúc, nội dung và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động thẩm định; quy định tiêu chí đối với các dự án áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có và kinh nghiệm quản lý môi trường tốt nhất; trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định; trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

– Quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở.

– Quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, trong đó quy định chi tiết về nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường; nội dung thẩm định phương án; hoạt động ký quỹ; quy trình, thủ tục xác nhận hoàn thành phương án.

– Quy định về điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, trong đó có các quy định về thành lập đoàn kiểm tra, đoàn đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp, Quy trình thẩm định, tổ chức đánh giá năng lực thực tế tổ chức đăng ký tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp quy chuẩn đối với phế liệu phập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn của phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

– Quy định về Nhãn xanh Việt Nam, trong đó có các quy định về đối tượng, quy trình xác định, cập nhật, công bố và công nhận lẫn nhau đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường.

– Quy định tiêu chí thẩm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

– Quy định về quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động, trong đó quy định cụ thể về quy trình đóng bãi, tái sử dụng diện tích bãi chôn lấp.

– Quy định về quản lý chất lượng môi trường với các nội dung về điều tra, đánh giá, cảnh báo chất lượng môi trường, xác định mức độ, phạm vi, nguyên nhân ô nhiễm và cải tạo, phục hồi môi trường nước mặt lục địa, môi trường không khí, môi trường đất.

– Quy định về điều khoản chuyển tiếp với các hồ sơ tiếp nhận trước ngày Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; chuyển giao thẩm quyền đối với các hồ sơ đã được phê duyệt trước ngày Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực.

– Quy định về hiệu lực thi hành với các nội dung về bãi bỏ các Thông tư trước đây hướng dẫn thi hành các nghị định về bảo vệ môi trường như Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Thông tư 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Dự thảo Thông tư đầy đủ được xem tại đây:

Hoặc tại trang website của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

http://www.monre.gov.vn/Pages/du-thao-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet,-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong.aspx?cm=Tham%20v%E1%BA%A5n%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20TN%EF%BC%86MT

Theo website Bộ Tài nguyên – Môi trường

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng