NGHỊ QUYÊT HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ II HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Ngày 14-05-2014
VPPA-NGHỊ QUYÊT HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ II HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM       HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         VIỆT NAM                                     […]

NGHỊ QUYÊT HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ II HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM       HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số         /2014/VPPA                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  05 năm 2014   Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (Khóa V) (sau đây viết tắt là BCH Hiệp hội) đã họp lần thứ 2 vào ngày 14 tháng 05 năm 2014 tại Tp. Hồ Chí Minh. Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp hội chủ trì Hội nghị. BCH Hiệp hội gồm 20 ủy viên, trong đó có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Tham dự cuộc họp có 12 ủy viên BCH, vắng mặt 08 ủy viên. Các ủy viên vắng mặt gồm: ông Dương Văn Cào, Tổng Giám đốc Công ty CP Giấy Xuân Đức; ông Vũ Xuân Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hapaco; ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Giấy Trúc Bạch; ông Bùi Kỳ Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà; ông Đào Sỹ Sành; ông Hà Ngọc Thống, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc  và Thương mại Á Châu; bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Công ty CP Giấy Linh Xuân; bà Phạm Thị Đoan Trang, Phó Giám đốc Công ty CP Giấy Mỹ Hương. Ông Lê Quang Hùng và ông Bùi Kỳ Phát có văn bản báo cáo Ban Chấp hành về việc không tham dự cuộc họp Ban Chấp hành và ủy quyền cho ông Vũ Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội thay mặt hai ông đóng góp ý kiến thảo luận và biểu quyết các nghị quyết của Hội nghị. Vói số ủy viên tham dự cuộc họp và ủy quyền tham dự và biểu quyết, Ban Chấp hành Hiệp hội thực hiện Hội nghị lần thứ 2 BCH Hiệp hội. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình phát triển ngành giấy năm 2013; hoạt động của Hiệp hội từ Hội nghị lần thứ nhất tới nay; về việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Hiệp hội và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Dịch vụ ngành giấy; về Chương trình công tác của Hiệp hội và Dự toán ngân sách của Hiệp hội năm 2014; về công tác đóng góp hội phí; báo cáo định kỳ; sinh hoạt Chi hội và các ban chuyên môn. Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2017)  QUYẾT NGHỊ   Thông qua Báo cáo về tình hình ngành giấy Việt Nam và công tác Hiệp hội hiện nay. Ban Chấp hành Hiệp hội hoan nghênh các đơn vị hội viên đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững và phát triển sản xuất và tin tưởng rằng các đơn vị hội viên tiếp tục vượt qua mọi thách thức, đảm bảo đơn vị sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững. Khẳng định các cơ quan của Hiệp hội được thành lập và tổ chức; các quy chế, quy định, quyết định về công tác của Hiệp hội được xây dựng từ sau Hội nghị lần thứ nhất tới nay đều theo đúng Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 370/QĐ-BNV ngày 14/04/2014). Hiện nay Hiệp hội đã có đầy đủ các văn bản pháp quy cho mọi công tác của Hiệp hội. Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị các tổ chức của Hiệp hội và toàn thể hội viên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy chế, quy định và quyết định của Hiệp hội. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam và của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Dịch vụ ngành giấy. Thông qua Chương trình công tác và Dự toán ngân sách của Hiệp hội năm 2014. Ghi nhận sự sinh hoạt và hoạt động đều đặn của Chi hội II năm 2013. Ghi nhận và hoan nghênh Phương hướng hoạt động của Chi hội II năm 2014. Ban Chấp hành Hiệp hội tin tưởng Chi hội I và Chi hội II tổ chức tốt hoạt động của Chi hội và đạt được nhiều thành quả trong hoạt động Chi hội nhất là trong công tác báo cáo định kỳ của hội viên và tư vấn cho hội viên trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Căn cứ vào Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội và Ban Chấp hành Chi hội tham khảo ý kiến của một số ủy viên Ban Chấp hành, hội viên về việc tham gia hoạt động Hiệp hội. Nếu ủy viên, hội viên không có điều kiện tiếp tục tham gia hoạt động, Ban Chấp hành sẽ tiến hành các thủ tục tổ chức cần thiết về việc chấm dứt tư cách ủy viên, hội viên. Hiệp hội ủng hộ triệt để việc xây dựng hàng rào kỹ thuật các sản phẩm giấy tiêu dùng ở Việt Nam.   TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM CHỦ TỊCH

           HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng