Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (Khóa V) Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Ngày 03-09-2012
VPPA-HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM CHI HỘI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thành phố Vũng Tàu, ngày 03 tháng  08 năm 2012 NGHỊ QUYẾT   HỘI NGHỊ LẦN THỨ I BAN CHẤP HÀNH (KHOÁ V) CHI HỘI II, HIỆP […]

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM CHI HỘI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thành phố Vũng Tàu, ngày 03 tháng  08 năm 2012 NGHỊ QUYẾT
  HỘI NGHỊ LẦN THỨ I BAN CHẤP HÀNH (KHOÁ V) CHI HỘI II, HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Căn cứ Nghị quyết Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày 03/08/2012, Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành (Khoá V) Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam họp ngày 03 tháng 08 năm 2012 tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu. Hội nghị đã tiến hành bầu Chủ tịch Chi hội II Căn cứ kết quả bầu cử tại Hội nghị, Ban Chấp hành (Khóa V) Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam   QUYẾT NGHỊ Chủ tịch Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam:   Ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến.                           TM BCH CHI HỘI II                                   HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM                                CHỦ TỊCH                                                                                         HOÀNG TRUNG SƠN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng