PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

Ngày 03-10-2012
VPPA-HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   VIÊT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      Số   65 – 2012 / VPPA                                                   _____________   Vv: Phân công công tác CT, PCT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012   CHỦ TỊCH HIỆP HỘI […]

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   VIÊT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số   65 – 2012 / VPPA                                                   _____________

  Vv: Phân công công tác CT, PCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012
 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
–          Căn cứ Quyết định số 100/QQĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam,

–          Căn cứ vào nhu cầu công tác và khả năng cán bộ, sau khi đã thống nhất với các Phó Chủ tich

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hiệp hội Nay phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch như sau:

1.            Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch thực hiện các công việc sau:

–        Chỉ đạo chung theo Điều lệ Hiệp hội.

–                Chỉ đạo công tác hội phí trong toàn Hiệp hội.

–                Thay mặt BCH ký các văn bản quan trọng.

–                Phụ trách Chi hội II.

2.            Ông Võ Văn Tâm, Phó Chủ tịch thực hiện các công việc sau:

–                Phụ trách công tác ngoại giao trong nước và ngoài nước.

–                Chỉ đạo công tác thông tin trong toàn Hiệp hội (báo cáo định kỳ và thông tin về hoạt động của hội viên).

–                Chỉ đạo công tác phát triển hội viên

–                Hỗ trợ chỉ đạo các Nhóm sản phẩm ở hai Chi hội

3.            Ông Vũ Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, ngoài chức trách Tổng Thư ký, phụ trách Văn phòng Hiệp hội thực hiện các công việc sau:

–                Tiếp nhận, xử lý thông tin, đề xuất giải pháp với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ký các văn bản thông thường.

–                Chỉ đạo công tác của trang Web và tờ thông tin Công nghiệp Giấy

–                Phụ trách Chi hội I

4.            Ông Hoàng Trung Sơn, Phó Chủ tịch thực hiện các công việc sau:

–                Thực hiện các công tác của Hiệp hội liên quan đến công nghệ, thiết bị ngành giấy.

–                Chỉ đạo thực hiện công tác xúc tiến thương mại.

–                Chỉ đạo các Nhóm sản phẩm ở hai Chi hội.

Điều 2: Căn cứ vào việc phân công công tác nêu trên, các hội viên chủ động liên hệ với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để xử lý công tác Hiệp hội liên quan đến nhiệm vụ của từng người.

Điều 3: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Thủ trưởng các đơn vị hội viên và Văn phóng Hiệp hội thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

   CHỦ TỊCH

HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng