QUY CHẾ BAN THƯỜNG VỤ

Ngày 25-01-2013
VPPA-QUY CHẾ BAN THƯỜNG VỤ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM (Khóa V – nhiệm kỳ 2012-2017) (Ban hành kèm theo Quyết định số 49 / 2013 / VPPA ngày 21 tháng 05 năm 2013) Điều 1      Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Ban […]

QUY CHẾ BAN THƯỜNG VỤ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

(Khóa V – nhiệm kỳ 2012-2017)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49 / 2013 / VPPA ngày 21 tháng 05 năm 2013)

Điều 1      Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Hiệp hội và báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 2      Ban Thường vụ quyết định thành lập các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội và báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3      Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Hiệp hội thực hiện các nghĩa vụ và các mối quan hệ của Hiệp hội trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, đối với các tổ chức quốc tế mà Hiệp hội tham gia trên những lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 4      Ban Thường vụ Hiệp hội có thể mời một số chuyên gia kinh tế, pháp luật, quản lý, khoa học tư vấn cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật, các thành viên này được mời dự Đại hội, tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội và các cuộc họp khác của Hiệp hội do Ban Thường vụ Hiệp hội quyết định.

Điều 5      Ban Thường vụ Hiệp hội dự thảo các nội dung như báo cáo, nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên của Hiệp hội; dự thảo các chương trình hoạt động, nghị quyết các kỳ họp Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 6      Ban Thường vụ họp định kỳ 03 (ba) tháng 01 (một) lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của khoảng 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Thường vụ.

Điều 7      Ban Thường vụ quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Trưởng ban.

Điều 8      Ban Chấp hành Hiệp hội có thể bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ khi có trên 50% ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị, nhưng số lượng ủy viên bổ sung không được quá 20% (hai mươi phần trăm) số ủy viên Ban Thường vụ hiện có.

Điều 9      Tư cách ủy viên Ban Thường vụ sẽ chấm dứt mặc nhiên khi tư cách ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội của ủy viên đó chấm dứt.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng