QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Ngày 14-05-2014
VPPA-QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM   HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT […]

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
 

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

1.   Tổ chức Chi hội

Hiệp hội tổ chức thành 2 Chi hội:

–     Chi hội 1 gồm các hội viên ở các tỉnh phía Bắc đến sườn bắc đèo Hải Vân.

–     Chi hội 2 gồm các hội viên ở các tỉnh từ sườn nam đèo Hải Vân về phía Nam.

Hội viên ở khu vực Chi hội nào, sinh hoạt ở Chi hội đó.

Tổ chức của Chi hội gồm: (i) Đại hội, (ii) Ban Chấp hành

Đại hội toàn thể hội viên Chi hội, quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội toàn thể hội viên Chi hội được qui định như Điều 13 Điều lệ Hiệp hội trong phạm vi Chi hội.

Chi hội tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên mỗi năm một lần.

2.   Ban Chấp hành Chi hội.

a)   Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội được bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín tại Đại hội toàn thể hội viên Chi hội. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Chi hội do Đại hội toàn thể hội viên Chi hội quyết định.

b)   Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Chi hội theo nhiệm kỳ Đại hội.

c)   Chủ tịch Chi hội do Ban Chấp hành Chi hội bầu. Chi hội có từ 1 đến 2 Phó Chủ tịch Chi hội, là uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội, do Ban Chấp hành Chi hội giới thiệu và bầu bằng bỏ phiếu kín.

d)   Ban Chấp hành Chi hội được quyền bầu bổ sung số uỷ viên khuyết như quy định trong Điều 14 Điều lệ Hiệp hội.

e)   Ban Chấp hành Chi hội họp 6 tháng một lần. Nghị quyết của Ban Chấp hành Chi hội phải được quá nửa số ủy viên có mặt biểu quyết tán thành. Trường hợp hai bên có số thành viên ngang nhau, bên nào có Chủ tịch Chi hội thì quyết định của bên đó được thông qua.

3.   Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Chi hội:

–     Triển khai các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội trong phạm vi của Chi hội, Nghị quyết Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành Chi hội.

–     Nắm sâu sát tình hình hoạt động của hội viên, thúc dẩy sự hợp tác, giúp đỡ giữa các hội viên.

–     Tuyên truyền phát triển hội viên mới.

–     Thu phí gia nhập Hiệp hội, hội phí hàng năm và báo cáo định kỳ của hội viên Chi hội mình.

–     Đôn đốc hội viên gửi báo cáo định kỳ về kết quả sản xuất kinh doanh của từng hội viên về Chi hội, để Chi hội tổng hợp, đánh giá tình hình.

–     Báo cáo định kỳ cho Ban Chấp hành Hiệp hội về kết quả sản xuất kinh doanh của các hội viên trong Chi hội và kết quả công tác hiệp hội của Chi hội.

–     Quyết định quy chế làm việc của Ban Chấp hành Chi hội. Quyết định quy chế tài chính của Chi hội. Những quy chế này không trái với những quy chế tương ứng của Hiệp hội.

–     Phê duyệt báo cáo quyết toán hàng năm của Chi hội.

Quy định này đã được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành khoá V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 05 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày này./.

 

TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng