QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Ngày 21-05-2013
VPPA-QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA HỘI VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 50  ngày 21 tháng 05 năm 2013) 1.          Quy định về nghĩa vụ tài chính của hội viên: a.           Phí gia nhập Hiệp hội (khi gia nhập) của mỗi hội viên là 10 triệu đồng, […]

QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH
QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA HỘI VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 50  ngày 21 tháng 05 năm 2013)

1.          Quy định về nghĩa vụ tài chính của hội viên:

a.           Phí gia nhập Hiệp hội (khi gia nhập) của mỗi hội viên là 10 triệu đồng, được hội viên đóng một lần ngay khi gia nhập Hiệp hội.

b.          Hội phí hàng năm của hội viên.

Căn cứ vào loại hình và doanh thu hoạt động năm trước đó của hội viên như sau:

·        Hội viên là cá nhân:                                                                                         03 triệu đồng

·        Hội viên là doanh nghiệp sản xuất (DN) có doanh thu tới 100 tỷ đồng/năm

      và các Trường đào tạo, Viện nghiên cứu:                                                         05 triệu đồng

·        Hội viên là DN có doanh thu trên 100 tỷ tới 200 tỷ đồng/năm

      và các công ty tư vấn, kinh doanh thiết bị, vật tư, hóa chất:                              10 triệu đồng

·        Hội viên là DN có doanh thu trên 200 tỷ tới 300 tỷ đồng/năm:             15 triệu đồng

·        Hội viên là DN có doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm:                             20 triệu đồng

2.          Các mức giảm trừ, tạm hoãn nộp hội phí:

a.      Giảm trừ mức đóng góp hội phí:

      Hội viên gặp khó khăn nghiêm trọng trong sản xuất kinh doanh có thể được giảm trừ mức đóng góp hội phí, tối đa là 02 mức, nhưng không thấp hơn mức 5.000.000 đồng.

b.      Tạm hoãn đóng góp hội phí:

      Nếu bị thua lỗ, ngoài việc đề nghị được giảm trừ mức đóng góp hội phí, hội viên có thể đề nghị được tạm hoãn đóng góp hội phí trong thời gian tối đa là 2 năm, sau đó hội viên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ đóng góp hội phí như đã cam kết.

3.          Cách thức thực hiện nghĩa vụ tài chính

a.       Phí gia nhập Hiệp hội

      Ngay sau khi nhận được Quyết định kết nạp hội viên, hội viên được kết nạp theo Quyết định đóng góp ngay 10 triệu đồng, phí gia nhập Hiệp hội vào tài khoản của Hiệp hội/Chi hội và gửi cho Hiệp hội/Chi hội bản sao chứng từ chuyển tiền/ủy nhiệm chi qua fax, Email…để xác nhận.

b.   Hội phí

–     Hội viên đăng ký mức đóng góp hội phí bằng văn bản (theo mẫu), hoặc gửi văn bản đề nghị giảm trừ/tạm hoãn đóng góp hội phí với Chi hội trước ngày 31/01.

–     Chi hội trình Ban Thường vụ chấp thuận đăng ký đóng góp hội phí; giảm trừ/tạm hoãn của hội viên trước ngày 15/02.

–     Ban Thường vụ quyết định mức đóng góp hội phí; giảm trừ/tạm hoãn; thông báo với Ban Chấp hành Hiệp hội (qua Văn phòng Hiệp hội) và hội viên (qua Chi hội) về quyết định này trước ngày 28/02 để các đơn vị hội viên thực hiện (thông báo lần 1).

–     Hội viên đóng góp hội phí vào tài khoản của Hiệp hội/Chi hội và gửi cho Hiệp hội/Chi hội bản sao chứng từ chuyển tiền/ủy nhiệm chi qua fax, Email…để xác nhận.

c.   Thời hạn đóng góp hội phí

      Hội viên đóng góp hội phí mỗi năm một lần trước ngày 31/03.

d.      Nếu hội viên chậm đóng góp phí gia nhập, hội phí, Văn phòng Hiệp hội/Chi hội sẽ gửi tới hội viên thông báo lần thứ 2 (quá hạn 3 tháng), hoặc thông báo lần thứ 3 (quá hạn 5 tháng) để nhắc nhở.

      Hai tháng sau khi gửi thông báo lần 3, hội viên vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Hiệp hội/Chi hội báo cáo Ban Thường vụ để giải quyết theo quy định của Điều lệ.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng