QUYẾT ĐỊNH BAN CHUYÊN MÔN

Ngày 21-05-2013
VPPA-QUYẾT ĐỊNH BAN CHUYÊN MÔN HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

QUYẾT ĐỊNH BAN CHUYÊN MÔN
HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số 48/2013/VPPA                                                           _____________

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Về việc: Thành lập các ban chuyên môn

và phân công ủy viên BCH công tác trong các ban chuyên môn

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

–         Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2007,

–         Căn cứ vào sự thống nhất của các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội về việc thành lập các ban chuyên môn và phân công các ủy viên Ban Chấp hành công tác trong các ban chuyên môn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.     Thành lập ba ban chuyên môn sau:

1.      Ban Chính sách

Nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy công tác hiệp hội và phát triển vững bền ngành giấy và bột giấy; vận động để các đề xuất đó trở thành chính sách của nhà nước, chính phủ…

2.      Ban thông tin, tuyên truyền trong nước và ngoài nước

Nhiệm vụ chính là cung cấp các thông tin cần thiết trong nước và ngoài nước đáp ứng nhu cầu của hội viên; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước các tổ chức kinh tế/xã hội/nghề nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và ngoài nước, hội nghị/hội thảo/hội chợ để phục vụ cho công tác thông tin và tuyên truyền của Hiệp hội.

3.      Ban Công tác hội viên

Thực hiện các công tác để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, đặc biệt chú trọng tới công tác sản xuất kinh doanh, kiến nghị của hội viên, động viên hội viên tham gia các hoạt động hiệp hội, thực hiện tốt công tác báo cáo và đóng góp hội phí.

Điều 2.     Các ông/bà Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tham gia hoạt động ít nhất trong một Ban chuyên môn. Trưởng Ban (chỉ định tạm thời) và các thành viên của các Ban như sau:     

Ban Chính sách gồm: ông Hàn Vinh Quang (Trưởng Ban), ông Vũ Thanh Bình, ông Đào Sỹ Sành và bà Vũ Thị Hồng Mận.

Ban Thông tin, tuyên truyền gồm: ông Võ Văn Tâm (Trưởng Ban), ông Vũ Ngọc Bảo, ông Dương Văn Cào, ông Lê Quang Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy và bà Phạm Thị Đoan Trang.

Ban Công tác hội viên gồm: ông Hoàng Trung Sơn (Trưởng Ban), ông Nguyễn Nhân Phượng, ông Vũ Xuân Cường, ông Hồ Xuân Hoạt, ông Phan Hưng, ông Bùi Kỳ Phát, ông Hoàng Phùng, ông Hà Ngọc Thống, ông Phan Quang Thuận, ông Đoàn Thế Vinh.

Điều 3.     Trưởng Ban các ban chuyên môn chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban để bầu Trưởng Ban và các chức danh khác (nếu có), xây dựng nội dung công tác, quy chế/quy định hoạt động, phân công công tác cho từng thành viên.

Điều 4.     Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

                                             TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

                                            CHỦ TỊCH                                                                       

                                                                        HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng