QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THƯỜNG VỤ

Ngày 25-04-2013
VPPA-QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Số    38  / 2013 / VPPA                                                   _____________ Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆP HỘI GIẤY VÀ […]

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THƯỜNG VỤ
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số    38  / 2013 / VPPA                                                   _____________

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Về việc: Thành lập Ban Thường vụ

 

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
–         Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 100/ QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2007,

–         Căn cứ kết quả bầu Ban Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2013 của các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.   Thành lập Ban Thường vụ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam gồm 5 ủy viên:

              –    Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp hội, Trưởng Ban Thường vụ.

              –    Ông Võ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Phó Trưởng Ban Thường vụ.

              –    Ông Vũ Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội, ủy viên.

              –    Ông Hoàng Trung Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi hội I, ủy viên.

              –    Ông Nguyễn Nhân Phượng, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch Chi hội II, ủy viên.

Điều 2.   Các Ông có tên trên và Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam thi hành Quyết định này.

Điều 3.   Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

                                     TM BCH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng