Biên bản họp Ban tư vấn ngày 14/12/2013

Ngày 14-12-2013
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:/2013/VPPA-CHII  V/v: Cơ cấu Tổ chức và hoạt động Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số:/2013/VPPA-CHII

 V/v: Cơ cấu Tổ chức và hoạt động Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2013

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM TƯ VẤN

 

Thời gian bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Giấy An Bình.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông HÀN VINH QUANG    Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

3. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤNỦy viên BCH – Trưởng Nhóm tư vấn; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

4Ông HỒ XUÂN HOẠT         Ủy viên BCH; Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

5. Ông DƯƠNG THANH BÌNH : Công ty TNHH Công nghệ Nước và Môi trường Thanh Khiết

6. Ông TRẦN QUANG TRỊ : Công ty CP Đức Toàn

7. Ông PHAN CHÍ NGHỊ     : Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

8. Ông LÊ TIẾN DŨNG        : Công ty TNHH BASF Việt Nam

9. Ông HUỲNH ĐỨC AN     : Công ty CP Giải pháp công nghệ E&M

Chủ trì cuộc họp: Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

 1. Tổ chức Thành viên Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên
  1. Nhóm tư vấn hỗ trợ hội viên được phân thành 2 nhóm chính là: Nhóm Chính sách & Đầu tư và Nhóm Sản xuất.
  2. Thành viên các nhóm:
   • Nhóm Chính sách & Đầu tư gồm các thành viên như sau:

1/ Ông Hàn Vinh Quang

2/ Ông Hoàng Trung Sơn

3/ Ông Nguyễn Đình Tuấn

4/ Ông Đoàn Thế Vinh

 • Nhóm Sản xuất gồm các lĩnh vực chuyên môn như sau:

1/ Phụ gia – Hóa chất – Nguyên liệu gồm các thành viên:

 • Ông Lê Tiến Dũng (Tổ trưởng)
 • Ông Nguyễn Hữu Tráng – Công ty CP Giấy An Bình

2/ Năng lượng gồm các thành viên:

 • Ông Huỳnh Đức An (Tổ trưởng)
 • Ông Phan Chí Nghị

3/ Quản lý Nước gồm các thành viên:

 • Ông Dương Thanh Bình (Tổ trưởng)
 • Ông Lê Tiến Dũng
 • Ông Nguyễn Hữu Tráng

4/ Thiết bị & Bảo trì sửa chữa gồm các thành viên:

 • Ông Trần Quang Trị (Tổ trưởng)
 • Ông Hồ Xuân Hoạt
 • Ông Lương Tuấn Thanh
 • Ông Tăng Diệu Dân – Công ty CP Giấy An Bình

5/ Quản trị sản xuất gồm các thành viên:

 • Ông Hoàng Trung Sơn (Tổ trưởng)
 • Ông Phan Chí Nghị
 • Ông Hà Ngọc Thống
 1. Các Thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn có thể tham gia vào các lĩnh vực tư vấn khác của Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên.
 2. Các mục tiêu hoạt động:

Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên đã đề ra các mục tiêu hoạt động như sau:

 1. Mục tiêu ngắn hạn:
  • Hình thành tổ chức và hoạt động phù hợp với các nhu cầu cải tiến tạo sự ổn định cho doanh nghiệp
  • Tập hợp đội ngũ có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cũng như truyền bá kinh nghiệm một cách hiệu quả nhất.
  • Tạo môi trường thân thiện và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết cùng giúp nhau phát triển
 2. Mục tiêu dài hạn:
  • Tuyển chọn và đào tạo năng lực tư vấn ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy.
  • Hình thành tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, hợp tác với các đơn vị tư vấn có năng lực trong và ngoài nước để phát triển dịch vụ tư vấn có hiệu quả.
 3. Kế hoạch hành động 2014:
  1. Xây dựng tổ chức và phân công trách nhiệm
  2. Thông báo phương thức làm việc của nhóm tư vấn và cách thức liên hệ nhóm tư vấn theo chuyên đề.
  3. Tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp
  4. Chọn điểm tư vấn, sau khi được sự chấp thuận của doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng mẫu.
  5. Thực hiện thông báo định kỳ về kết quả hoạt động tư vấn. Rút kinh nghiệm để cải tiến hoạt động 3 tháng/lần
  6. Đào tạo nhóm tư vấn chủ chốt.
 4. Kế hoạch triển khai:
  1. Họp thông qua tổ chức và kế hoạch hoạt động  ( Tháng 12/2013)
  2. Họp thông qua vào tháng 1 ( Ngày 11/01/2014 )
  3. Căn cứ phân chia nhóm và lĩnh vực, người chịu trách nhiệm chính viết dự thảo phạm vi công việc tư vấn để giới thiệu cho hội viên. Thống nhất sẽ hoàn thành và gửi cho tất cả thành viên trước kỳ họp tháng 1 để tổng hợp và thông qua trong kỳ họp thứ 2 vào tháng 1/2014.
  4. Công bố thông tin nhóm tư vấn ( Ngày 15 Tháng 1/2014 )
  5. Lập cổng tiếp nhận nhu cầu tư vấn , nên sử dụng trang web chi hội để tạo kênh liên hệ dễ nhớ và thuận tiện nhất cho doanh nghiệp. ( Ngày 15/02/2014 )
  6. Lập biểu mẫu khảo sát , theo nhóm và tổng hợp ( Tháng 1/2014)
  7. Thống nhất trong giai đoạn đầu, Nhóm tư vấn sẽ họp 1 tháng/lần
  8. Căn cứ nhu cầu, lên kế hoạch khảo sát và xúc tiến tư vấn hàng tháng.

III. KẾT LUẬN:

 • Thống nhất Cơ cấu tổ chức Thành viên và các lĩnh vực của Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên.
 • Tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thiết kế Brochure để giới thiệu thông tin của Nhóm tư vấn đến các Hội viên
 • Các tổ trưởng cần hoàn thiện sớm các Thông tin mô tả chuyên đề của lĩnh vực mình đảm nhiệm và lập các biểu mẫu khảo sát thu thập thông tin nhu cầu hỗ trợ của Hội viên.
 • Thống nhất thời gian họp lại vào các ngày như trong mục 4 của Nội dung cuộc họp.
 • Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hoàng Trung Sơn ký Quyết định số 01/2013/QĐ/QC-CHII về việc thành lập Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên.                                          

Buổi họp Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên – Chi hội II kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

              THƯ KÝ                                                                  TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN

              (Đã ký)                                                                           (Đã ký)

    PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                           NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng