• sản xuất bột giấy
  • Thị trường giấy năm 2018 và dự báo năm 2019